Brehath Ulsavom

BREHATH SANGEETHOLSAVAM 2017

Vocal Concerts

July 12, 2017   –  Padmasree Kairali Vani  Smt.Parasala  B. Ponnammal

July 13, 2017  –   Sri NR Prasanth

July 14, 2017  –    Dr. B. Pushpakrishnan

July 15, 2017  –     Smt. Vidya Kalyanaraman

July 16, 2017   –     Vishnu Dev Namboodiri

BREHATH SANGEETOLSAVAM 2016
VOCAL CONCERTS AT RANGAMALLIKA CONCERT HALL, TRIVANDRUM

13TH JULY 2016 – SMT. PARASALA PONNAMMAL
14TH JULY 2016 – DR. GAYATRI VENKATESAN
15TH JULY 2016 – SHRI TNS KRISHNA
16TH JULY 2016 – MISS AISWARYA VIDYA RAGHUNATH
17TH JULY 2016 – DR.PUSHPAKRISHNAN


BREHATH SANGEETHOLSAVAM 2015

15TH JUL- SMT. RANJINI SIVAKUMAR
16TH JUL – SHRI R. VAIDHANATHAN
17TH JUL – SHRI SAKET RAMAN
18TH JUL – SMT PARASALA PONNAMMAL
19TH JUL – DR.PUSHPAKRISHNAN

Home About Classes Awards Contact Brehath Sangeeth Ulsavom